Jonathan Meese, DAS GEHEIMWASSER DES WILLIAM BLIGH, 2007

Jonathan Meese, Das Geheimwasser des William Bligh, 2007
Photo: Jochen Littkemann
© Jonathan Meese/VG Bild-Kunst, Bonn 2018

Details